Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mogłem podejść do Ciebie, ale jestem romantykiem, nieuleczalnym romantykiem i pomyślałem, że lepiej będzie skorzystać z pierwszego lotu do Paryża, powałęsać się po lotnisku, poczekać trzy godziny, sprawdzać w kółko rozkład lotów, kupić Ci kwiaty, wypowiedzieć zdanie, które Ricky, mówi swojej ukochanej w Casablance, zobaczyć zaskoczenie na Twojej twarzy, upewnić się, że jednak na mnie czekałaś. A poza tym nic nie szkodzi być tak romantycznym jak w kinie, prawda? 
— Paulo Coelho, 11 minut
Reposted fromdo-krwi do-krwi
2796 b35c 420
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viakochamcycki kochamcycki
7746 d4c9 420
9993 7d80
Reposted fromadaamanth adaamanth viakochamcycki kochamcycki
6958 5533 420
Mad Hatter forever. <3.
Reposted frompapryczkachili papryczkachili
8657 8221 420
Na całe szczęście matematyka to moja przeszłość.
A kysz, zmoro.
Reposted frompapryczkachili papryczkachili
3427 a2f8
nope.
Reposted fromCognus Cognus
3335 4e86 420
back form jpn
Reposted fromcolagatji colagatji
3486 6e6c 420
Reposted fromsosna sosna
To stare powiedzenie, że zawsze zabijasz tego, kogo kochasz, cóż, działa w obie strony.
— Palahniuk
Reposted frompoppyseed poppyseed
Reposted frommarze marze
Reposted frommarze marze
1209 3207
czaszki.
Reposted fromdo-krwi do-krwi
1868 d663 420
PRAGNĘ x9
Reposted fromdo-krwi do-krwi
1968 bd13 420
SWAGx2
Reposted fromdo-krwi do-krwi
3636 2213 420
Reposted fromdeaddear deaddear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl